แสดงผล
e
e
e

สายด่วนการศึกษา

1579

แสดงผล
e
e
e

กลุ่มบริหารจัดการด้านภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษาในภูมิภาค

กลุ่มบริหารจัดการด้านภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษาในภูมิภาค

นางสาวปาริชาติ พรหมสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่ม
เบอร์ติดต่อ 061 416 5424

นางสาวจิราพร  โสดากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายภาดิตถ์ พรหมขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวนิรมล  รักสถาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายพรเทพ  พุทธา 
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน

     

Top