แสดงผล
e
e
e

สายด่วนการศึกษา

1579

แสดงผล
e
e
e

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการศึกษาในภูมิภาค

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการศึกษาในภูมิภาค

นางสาวภูมิมารินทร์  พรหมรักษ์
หัวหน้ากลุ่ม
เบอร์ติดต่อ 095 261 4562 

นายดิษฐนันท์  เส็นฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นางสาวนิรมล  อินทสุวรรณ 
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นางสาวณิชานันท์  งอกสิริพันธุ์ 
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน

นางสาวนพมาศ  ธะโลลัพท์
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน

 

Top