แสดงผล
e
e
e

สายด่วนการศึกษา

1579

แสดงผล
e
e
e

กลุ่มสนับสนุนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

กลุ่มสนับสนุนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

นายบุญชื่น  วิบูลย์
หัวหน้ากลุ่ม
เบอร์ติดต่อ 089 018 7048

นางสาวนันท์วลักษ์  สุขานนท์สวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวรัถยาวรรณ  กัลยาวงค์ 
พนักงานจัดการงานทั่วไป

Top