การประชุมคณะทำงานการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2565

[Sassy_Social_Share]