คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) เห็นขชอบ อกศจ. 19 จังหวัด

[Sassy_Social_Share]