โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนบูรณาการ อพ.สธ. – ศธ. และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในระดับภูมิภาค

[Sassy_Social_Share]