แสดงผล
e
e
e

สายด่วนการศึกษา

1579

แสดงผล
e
e
e

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในส่วนภูมิภาค
ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission) :

  • ขับเคลื่อนการนำนโยบายการบริหารการศึกษาผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคอย่างชัดเจน
    และมีคุณภาพ

  • ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน และพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการบูรณาการเครือข่ายการบริหารการศึกษาในระดับภูมิภาคด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • ยกระดับการบริหารการศึกษาด้วยฐานข้อมูล (data driven) ให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ค่านิยม (Values) : HAPPY : ความสุขที่เกิดจากภายในจิตใจด้วย ความสามัคคี มีความรับผิดชอบ ทำงานแบบมืออาชีพ เน้นทำงานเชิงรุก ยินดีสนับสนุนด้วยความใส่ใจทุกงาน

Top