แสดงผล
e
e
e

สายด่วนการศึกษา

1579

แสดงผล
e
e
e

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

นายสุทลทัศน์ เจริญสุข
หัวหน้ากลุ่ม
เบอร์ติดต่อ 092 682 2094


 นายฉัตรชัย ไชยรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกรัณฑรัตน์  สายนุ้ย
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์  แซ่กอด
พนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวปภาวรรณ ศรีสุวรรณ์
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน

Top