แสดงผล
e
e
e

สายด่วนการศึกษา

1579

แสดงผล
e
e
e

กลุ่มส่งเสริมการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

กลุ่มส่งเสริมการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

นางสาวอารีย์ อัจฉริยวนิช
หัวหน้ากลุ่ม
เบอร์ติดต่อ 092 682 2094

นางสาวปรมาภรณ์  ปัทมดิลก
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน

นายสุพีย์  กล่ำแดง
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน

                                           

Top