การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ จัดทำร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3/2565

[Sassy_Social_Share]