การป้องกันทุจริตในหน่วยงาน

ก.ข้อมูลพื้นฐาน (ปี 2565)โครงสร้าง ปี 2565

 • ข้อมูลผู้บริหาร ปี 2565

 • หน้าที่และอำนาจ ปี 2565

 • แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2565

 • ข้อมูลการติดต่อ ปี 2565

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปี 2565

ข.ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565

ฃ. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลปี 2565

 • ช่องทางการสอบถาม(Q&A) ปี 2565

 • การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ปี 2565

ค. แผนดำเนินงาน

 • แผนดำเนินงานประจำปี ปี 2565

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ฅ. การปฏิบัติงานและการให้บริการ

 • 13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2565

ฆ. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปี 2565

 • รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565

 • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564

ง. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565

 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2565

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

จ. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปี 2565

 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ปี 2565

 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี 2564

ฉ. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

ช. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ปี 2565

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2565

ซ. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2565

 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565

ฌ. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

ญ. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565

ฎ. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565

 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565

 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

ฏ. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 • มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

[Sassy_Social_Share]